Regionale aanpak leegstaande winkelpanden

Op vrijdag 24 april is de raamovereenkomst ‘Straataanpak leegstaande winkelpanden in Parkstad Limburg’ ondertekend door Parkstad Limburg en Streetwise. Streetwise zorgt door middel van een structurele invulling met ondernemers voor het opleven van winkelstraten/ gebieden.

Brede aanpak winkelleegstand

Op 12 december 2014 besloot de Bestuurscommissie Economie en Toerisme van Parkstad Limburg om de winkelleegstand in Parkstad gezamenlijk aan te pakken. De bestuurscommissie gaf opdracht voor een aanbesteding van de zogenaamde straataanpak. Hiertoe zijn drie verschillende bedrijven uitgenodigd. Uit de aanbesteding kwam de aanpak van Streetwise naar voren als de aanpak die op dit moment het beste bij de vraag van de verschillende gemeentes aansluit.


Twee pijlers

De aanpak van Streetwise stoelt op twee pijlers die in onderlinge samenhang tot successen leidt. Op de eerste plaats organiseert Streetwise bijeenkomsten met ondernemers, bewoners en pandeigenaren in door de gemeente aangewezen straat/straten. Het doel hiervan is tweeledig. Ten eerste gaat Streetwise met de direct betrokkenen op zoek naar het DNA van het gebied of de straat. Vanuit dit gezamenlijk vastgesteld DNA wordt het profiel van het betrokken gebied omschreven. Het tweede doel van de bijeenkomsten is zorgen voor een nieuw enthousiasme, nieuw elan in het gebied waarbij de bewoners, ondernemers en pandeigenaren de handen ineenslaan en zorgen voor nieuwe schwung.
De tweede pijler heeft betrekking op de concrete structurele invulling van een leegstaand pand. Is het profiel van een gebied bekend, dan gaat Streetwise op zoek naar ondernemers die het beste aansluiten bij dat profiel. Zo wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe ondernemer in een gebied met ongeveer hetzelfde koperspubliek te maken krijgt. Of dat de nieuwe ondernemer zorgt voor een nieuw koperspubliek dat versterkend werkt voor de al zittende ondernemers. Aanvullend kijkt Streetwise nadrukkelijk ook naar versterking van de al bestaande ondernemingen in de straat.

Parkstad Limburg coördineert de raamovereenkomst

Stadsregio Parkstad Limburg heeft de coördinatie op zich genomen om tot een raamovereenkomst te komen waarin algemeen geldende afspraken voor de acht Parkstad gemeentes zijn gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op de algemene handelswijze, de vergoeding per ingevuld pand en de vergoeding per aangewezen straat/gebied. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over op welke wijze Parkstad-breed afstemming plaatsvindt bij het invullen van clusters. Als uitgangspunt geldt de in 2011 vastgestelde Retail Structuurvisie Parkstad Limburg.

Gemeentes geven in deelovereenkomst aan waar prioriteit ligt

Gemeentes geven vervolgens ieder voor zich invulling aan de vraag welke straten aangepakt worden en hoeveel panden Streetwise zal moeten invullen. De gemeente stelt hiervoor zelf budget ter beschikking. Een gemeente kan er ook voor kiezen om geen invulling te geven aan panden/straten. De gemeentes die nu de intentie hebben uitgesproken dat ze door middel van een deelovereenkomst invulling willen geven aan de straataanpak zijn: gemeente Brunssum, gemeente Heerlen, gemeente Kerkrade, gemeente Landgraaf en gemeente Simpelveld.

Foto: Pascal Moors 
(staand) Peter Bertholet, Carolus de Rijck, Kelly Regterschot
(zittend) Sjaak Vinken, Martin de Beer, Leonie Kuepers, Dion Schneider

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube