Parkstad: energieneutraal in 2040!

De acht gemeenteraden in Parkstad Limburg hebben PALET 1 en PALET 2 unaniem vastgesteld als kaderstellend beleid voor de energietransitie. Op korte termijn wordt dit vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaren (PALET 3.0) waarvan de voortgang periodiek zal worden gemonitord (PALET 4.0).

Broedkamer

Tot het einde van dit jaar wordt hard gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. In een intensief ‘broedkamer’-proces met de acht Parkstadgemeenten wordt per sector (woningen, publieke en commerciële dienstverlening, industrie, verkeer en vervoer) concreet aangegeven welke maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking de komende vier jaren worden ondernomen en welke prestaties worden geleverd. De richtinggevende doelstelling is om tot 2020 al 8% van de totale opgave tot 2040 in te vullen. Vanuit deze kwantitatieve ambitie wordt in een gezamenlijk proces met de overheden, de maatschappelijke partners (woningcorporaties, zorgpartijen en onderwijsinstellingen), het bedrijfsleven (MKB en industrie) en onze inwoners bezien wat dit ambitieniveau betekent aan concrete maatregelen en investeringen en welke plekken daarvoor in aanmerking (kunnen) komen. Breed draagvlak en een goed georganiseerde samenwerking zijn cruciaal om de energietransitie in Parkstad aan te jagen!

Kijk hier voor het persbericht van 10 september 2015

Foto: Pascal Moors, Nose for Photography

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube