Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid Limburg ter inzage

De achttien gemeenten binnen de regio Zuid-Limburg werken samen aan het opstellen van een Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. In dit kader maakt de bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg bekend dat de Ontwerp Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg ter inzage ligt.

De Structuurvisie geeft op hoofdlijnen een toekomstbeeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van Wonen in de regio Zuid-Limburg voor de komende 10 jaar. Voor gemeenten is de structuurvisie een belangrijke leidraad voor het opstellen van toekomstige bestemmingsplannen en het toetsingskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gemeentelijke grondgebied. De Ontwerp Structuurvisie is tot stand gekomen op basis van breed ambtelijk en bestuurlijk overleg binnen de regio Zuid-Limburg. Daarnaast zijn Zuid-Limburg brede informatie sessies georganiseerd voor raadsleden, het maatschappelijke middenveld en andere stakeholders.

Ter inzage

Met ingang van 6 januari tot en met 16 februari 2016 ligt de Ontwerp Structuurvisie voor iedereen ter inzage. De Structuurvisie kan ook bij de Stadsregio Parkstad Limburg gedurende deze termijn elke werkdag tijdens openingsuren,  worden ingezien bij de balie, Kloosterweg 1 te Heerlen.

Indienen inspraakreacties

Gedurende de genoemde termijn kan door iedereen een inspraakreactie (zienswijzen) worden ingediend. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij de desbetreffende gemeente. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u tijdens openingstijden contact opnemen met de publieksbalie van de desbetreffende gemeente. De behandelende ambtenaar neemt vervolgens contact op met degene die een mondelinge inspraakreactie naar voren wil brengen.

Informatieavond

Op donderdag 21 januari 2016 zal van 18:00 tot 20:00 uur voor belangstellenden een informatieavond worden georganiseerd te Hof van Gaia, Brughofweg 25 (poort 3) te Kerkrade, waar een korte presentatie wordt gegeven over het doel, de inhoud, de wijze van totstandkoming en de vervolgprocedure van de structuurvisie. Iedere belangstellende is welkom. Tijdens deze informatieavond kunnen géén inspraakreacties worden ingediend.

Vervolg

Na de ter inzage periode zal de gemeenteraad geïnformeerd worden over de inspraakreacties. De gemeenteraad zal worden gevraagd, met inachtneming van de ingediende reacties de Structuurvisie vast te stellen. De vastgestelde Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg zal via de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl bekend worden gemaakt. De Structuurvisie is voor de inwoners niet direct bindend. Er zal dan ook geen bezwaar- en beroepsmogelijkheid volgen na de raadsvaststelling. Gezien het gebied waarop de structuurvisie ziet, Zuid-Limburg, is het doel een uniforme visie, geldend voor alle Zuid-Limburgse gemeenten.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube