Ontwerp Regionale Woonvisie ter inzage

Eind 2015 besloot de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering om een nieuwe Regionale Woonvisie uit te werken. Hier werken de acht Parkstad-gemeenten samen aan.

Veranderende woonopgave

Door nieuwe wetgeving (de nieuwe woningwet 2015), de veranderingen in de zorgsector en economische en maatschappelijke ontwikkelingen is de woonopgave in Parkstad ten opzichte van een paar jaar geleden veranderd. De vraag naar woningen verschuift van koop naar huur en de opgave is verschoven van nieuwbouw naar de bestaande voorraad. Ook wordt het steeds belangrijker dat woningen duurzaam en levensloopbestendig zijn.

Intensieve werkwijze van onderop

Dit jaar is samen met stakeholders (in februari/maart) en raadscommissies (in april/mei) per gemeente de opgaven en beleidsrichtingen voor het nieuwe woonbeleid besproken. Samen met een onderzoek naar de vraag- en aanbodontwikkeling op de regionale en lokale woningmarkt heeft deze input geleid tot voorliggende ontwerp. Tijdens dit proces hebben gemeenten enkele urgente onderwerpen thematisch uitgediept tijdens regionale themabijeenkomsten. De tussenresultaten zijn getoetst op een regionale raadsinformatiebijeenkomst (5 september 2016) en een regionale stakeholdersbijeenkomst (21 oktober 2016).

Inspraakperiode start 8 december 2016

De Ontwerp Regionale Woonvisie ligt van 8 december 2016 tot 18 januari 2017 ter inzage voor inspraak bij de gemeenten en bij de Stadsregio Parkstad. Elke gemeente heeft haar eigen versie van de Woonvisie, met een regionaal onderdeel:

Woonvisie Brunssum
Woonvisie Heerlen
Woonvisie Kerkrade
Woonvisie Landgraaf
Woonvisie Nuth
Woonvisie Onderbanken
Woonvisie Simpelveld
Woonvisie Voerendaal 

Inspraakreacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van B&W. Heeft de inspraak betrekking op het regionale onderdeel? Dan kan deze ook worden geadresseerd aan de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg.

Meer informatie

Neem contact op met Suzanne Lipsch (s.lipsch@parkstad-limburg.nl) en/of Jan Rademaker (j.rademaker@parkstad-limburg.nl) voor meer informatie over de inspraakperiode of de Woonvisie.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube