Publieke partijen slaan handen ineen voor aanpak winkels en voorzieningen

Bron: Nose for photography | Pascal Moors

Gemeenten Heerlen en Kerkrade hebben op 15 november samen met Stadsregio Parkstad Limburg een bestuursconvenant getekend voor een toekomstbestendige winkelstructuur in de stadsdelen Heerlen-Zuid en Kerkrade-West. Doel van het convenant is te komen tot een plan ten behoeve van versterking van de kwaliteit van het voorzieningenniveau voor inwoners, ten gunste van de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in de genoemde stadsdelen.

De drie partijen zien dat de stadsdelen Heerlen-Zuid en Kerkrade-West fungeren als één samenhangend geheel. Tegelijkertijd is er sprake van een rommelige structuur, een gefragmenteerd aanbod en leegstand. Samen wordt gewerkt aan een gemeentegrens overschrijdende visie voor het totale gebied, zodat in gezamenlijkheid kan worden gewerkt aan toekomstbestendige en leefbare stadsdelen. De publieke partijen nemen nu samen de regie om proactief te sturen op retail-ontwikkelingen en trekken tevens samen op bij het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen.

Uitvoeringsprogramma Retail
Het convenant is een doorvertaling op wijkniveau van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) die nu ter besluitvorming naar de raden gaat. Deze SVREZL wordt in Parkstad vertaald in het Uitvoeringsprogramma Retail. Dit programma maakt werk van enerzijds de versterking van de winkelstructuur op gebiedsniveau, en anderzijds het onttrekken van overtollige winkelmeters. Parkstad en de aangesloten gemeenten zijn in dat kader in gesprek met de provincie Limburg, MKB Parkstad en de belangrijkste supermarktketens. De supermarkten vormen de ruggengraat van de regionale winkelstructuur.

Duurzaam en toekomstbestendige winkelstructuur
“Het convenant maakt zichtbaar hoe gemeenten steeds meer over hun eigen grenzen heen samenwerken aan een duurzame en toekomstbestendige retailstructuur voor de inwoners van Limburg. De provincie Limburg ondersteunt dit met raad en daad”, aldus Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs.

Waarborgen van leefbaarheid in wijken
“Parallel aan een toekomstige duurzame retailstructuur past ook het waarborgen van leefbaarheid in de wijken. Daarbij is het belangrijk dat er heldere keuzes worden gemaakt voor sterke, compacte en op elkaar afgestemde winkelgebieden. Het convenant tussen de betrokken overheden is een belangrijke stap om deze gewenste structuur te kunnen bereiken”, aldus MKB Limburg.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube