Nieuwe mijlpaal wonen in samenwerking met corporaties en huurdersbelangenorganisatie.

Op 29 maart hebben medewerkers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op uitnodiging van Tim Weijers, voorzitter van de bestuurscommissie Wonen & Herstructurering van de Stadsregio Parkstad, een bezoek aan de regio gebracht. Daarbij hebben ze kennis gemaakt met de samenwerkende gemeenten, de corporaties en de regionale huurdersbelangenorganisatie. Deze samenwerking is uniek in Nederland en wordt door het Ministerie als nationaal voorbeeld gezien. Centraal thema van gesprek was, om te komen tot afspraken waarmee nog beter ingespeeld kan worden op veranderingen in de woningmarkt en de behoeften van de inwoners van de regio Parkstad.

Veranderingen op de woningmarkt en de behoeften van inwoners vragen om voldoende beschikbare en betaalbare woningen en het doorvertalen van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en de landelijke richtlijn dat mensen langer thuis moeten blijven wonen en minder snel kunnen doorstromen naar zorginstanties. De samenwerking in Parkstad wordt door het ministerie van BZK gezien als een voorbeeld voor de rest van Nederland. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkelingen in de sociale huursector, maar worden de laatste jaren vooral ook de problemen in de particuliere sector aangepakt. De regio en de corporaties trekken daarbij steeds meer met elkaar op en het Rijk stimuleert deze beweging om zo deze ingewikkelde vraagstukken aan te pakken. Zo wordt de druk op de sociale huursector en de middenhuur bijvoorbeeld gedeeltelijk weggewerkt, door hier het overschot aan particuliere woningen voor in te zetten en worden particuliere woningeigenaren geholpen met de kennis van de corporaties als het om renovaties en duurzaamheidsmaatregelen gaat. En er zijn mede door de samenwerking tussen de corporaties en stadsregio Parkstad uitzonderingssituaties bij het Rijk gecreëerd voor corporaties in krimpregio’s als de onze.

Wethouder Tim Weijers, voorzitter van de bestuurscommissie Wonen van stadsregio Parkstad:

”De samenwerking met de corporaties en de regionale huurdersorganisatie is weer verder versterkt met de mijlpaal die we nu hebben bereikt. De rol van het Rijk mag hierbij echter ook niet worden onderschat. Er moeten namelijk ook nog steeds veel woningen, uit de particuliere én de sociale sector van de woningmarkt gehaald worden. Alle partijen, zowel de particuliere sector, de huursector als de overheid, hebben er belang bij dat de woningmarkt in de regio Parkstad er beter bij komt te liggen en dat we op die manier de leefomgeving verbeteren en de woonlasten voor de burger betaalbaar houden.”

De impact hierop vanuit landelijke richtlijnen als bijvoorbeeld die van het scheiden van wonen en zorg of bijvoorbeeld van wettelijke kaders vanuit de Woningwet of de duurzaamheidsopgave, is groot. Het heeft het grootste, negatieve effect in de sociale huursector en in kwetsbaar particulier vastgoed waar noodzakelijke particuliere investeringen moeilijker te realiseren zijn dan in vastgoed dat meer courant is. Er staan veel woningen onderwater of leeg, jaarlijks vloeit € 200 miljoen de regio uit via energielasten van huishoudens en kwetsbare groepen hebben onvoldoende zicht op een structurele verbetering van hun perspectief en kunnen daarin zelf onvoldoende hun rol pakken. Er is dus sprake van een win-win situatie als we de inzet van beide sectoren –de particuliere en de huursector- zwaluwstaarten. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar maatregelen die we regionaal met elkaar bedenken,  maar worden ook de middelen, kennis en expertise uit andere delen van het land en vanuit het rijk ingezet.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube