Raadsinformatiebijeenkomst 11 maart 2019

Tijdens een bijeenkomst in Gaia Zoo zijn de aanwezige gemeenteraadsleden van de Parkstadgemeenten bijgepraat over de stand van zaken van de Regio Deal Transformatie Parkstad Limburg. Freed Janssen (wethouder Landgraaf) deed in dit kader via een, naar eigen zeggen, ‘cri de coeur’, een oproep om de intergemeentelijke samenwerking te versterken:

“Zie de uitvoering van de Regio Deal als een proeve van bekwaamheid voor Parkstad richting Den Haag. Laten we elkaar als gemeenten bij de uitvoering van de Regiodeal bij de hand nemen en elkaar daarbij ook wat gunnen. Dit vraagt ook om, als gemeenteraden vertrouwen te geven aan de Colleges van B&W”.

Deze hartenkreet deed hij tijdens de vragenronde toen de brief van minister Ollongren van 19 november 2018 aan zes Parkstadgemeenten aan de orde kwam, waarin zij stelt dat versterking van de bestuurs- en uitvoeringskracht in de regio onderdeel van de Regio Deal is.

Op dit moment werken partijen, zowel vanuit de overheid als uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan concrete invulling van de Regio Deal. Medio juni is het meerjarenprogramma inclusief financiële onderbouwing klaar, met voor het eerste jaar al een concrete invulling met projecten. Enkele weken daarna worden de afspraken tussen Parkstad en het Rijk bekrachtigd door ondertekening ervan door de ministers Schouten (LNV) en Ollongren (BZK).

Met de uitvoering van de Regio Deal Transformatie Parkstad Limburg, waarvoor het Rijk € 40 miljoen ter beschikking stelt onder de voorwaarde dat de regio minimaal eenzelfde bedrag bijdraagt, wordt ingezet op het structureel verbeteren van de brede welvaart zoals leefbaarheid, opleiding, inkomen en arbeidsparticipatie, woonkwaliteit en groenvoorzieningen, leegstand, vastgoedwaarde en investeringsbereidheid van private partijen in Parkstad.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube