Kamerleden bezoeken de regio

Kamerleden van Volkshuisvesting Erik Ronnes (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) hebben op respectievelijk 18 januari en 10 mei jl. een werkbezoek afgelegd aan de Stadsregio Parkstad Limburg. Beide Kamerleden  hebben kennis genomen van de woonopgave en de innovatieve wijze waarop deze in Parkstad in samenwerking met woningcorporaties en marktpartijen wordt opgepakt. Ook werd er van gedachten gewisseld over de wijze waarop de Rijksoverheid de regio zou kunnen ondersteunen.

Aanleiding van de werkbezoeken was de brief die in september 2018 gezamenlijk door Stadsregio Parkstad Limburg, Nationaal Programma Rotterdam Zuid en Groningen verstuurd is naar de Tweede Kamer over de korting op de verhuurderheffing. De drie regio’s hebben de Tweede Kamer gevraagd om de korting op de verhuurderheffing voor deze gebieden, die kampen met vergelijkbare, meervoudige maatschappelijke uitdagingen te continueren. Deze korting kan worden ingezet voor de meest urgente en ingewikkelde volkshuisvestelijke opgaven, zoals de sloop van woningen, de aanpak van particulier bezit, het wegwerken van tekorten in de middenhuur en de inzet op  woningrenovaties (duurzaamheid). Voor deze opgaven zijn financiële middelen nodig, die nu nog bij de corporaties door het rijk worden afgeroomd en naar de staatskas wegvloeien waardoor ze niet voor volkshuisvestelijke doelen kunnen worden ingezet.

Gedurende het werkbezoek was er ook veel aandacht voor het onderzoek dat op dit moment naar aanleiding van een motie van Ronnes door het kabinet wordt uitgevoerd naar de financiële mogelijkheden van woningcorporaties en de relatie met duurzaamheid. In dit onderzoek is specifieke aandacht voor de maatschappelijke opgave in krimpgebieden.

Het is nog niet duidelijk wat dit voor Parkstad op termijn betekent. Maar het heeft zich inmiddels wel bewezen, dat het belangrijk is om, gezamenlijk met de corporaties in onze regio en met partijen als Rotterdam Zuid en Groningen,  met Den Haag in gesprek te zijn over de problemen in onze woningmarkt. De komende maanden staan meer nieuwe bezoeken vanuit Tweede Kamer fracties over dit onderwerp op de planning.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube