Tijdelijke versoepeling woningbouw

Onder het motto: ‘De juiste woning op de juiste plek’, hebben de wethouders wonen van de zuid Limburgse gemeenten een tijdelijke versoepeling van de bestaande regels afgesproken. Dit is nodig om goede en nieuwe woningbouwplannen voor met name starters, senioren en sociale doelgroepen snel tot uitvoer te brengen. Deze plannen bleven tot nu toe op de plank liggen.

Tim Weijers, Wethouder Kerkrade en voorzitter wonen Parkstad Limburg; ‘We gaan niet ongebreideld bijbouwen, want we moeten wel bouwen naar behoefte. Die is hier toch anders dan in bijvoorbeeld de Randstad. De afgelopen maanden gaven veel gemeenten aan meer maatwerk nodig te hebben om aan specifieke woonbehoeften van starters, senioren en sociale doelgroepen op centrale locaties in dorpen en steden te kunnen voldoen’.

Beluister hier het interview met Tim Weijers op L1.


AANVULLENDE INFORMATIE
Unaniem standpunt wethouders Wonen/Volkshuisvesting Zuid Limburg: Tijdelijke versoepeling nodig om goede en nieuwe woningbouwplannen voor bepaalde doelgroepen snel tot uitvoer te brengen. De juiste woning op de juiste plek.

De wethouders Wonen/ Volkshuisvesting van de zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben unaniem afgesproken om tijdelijk méér maatwerk te bieden aan nieuwe goede woningbouwplannen. Dit blijkt nodig omdat er te weinig geschikte woningbouwplannen tot uitvoering komen, terwijl goede plannen op de plank blijven liggen. Uit een inventarisatie is gebleken dat er een specifieke woningbehoefte is voor starters, senioren en sociale doelgroepen. Vooral voor woningbouwinitiatieven gericht op deze doelgroepen, is een tijdelijke versoepeling van de regels nodig.

‘De Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg blijven wij handhaven, maar we zoeken naar een slimme manier om nieuwe goede nieuwbouwplannen snel beter te faciliteren. Daarom willen we voor goede plannen de bestaande compensatiemaatregelen onder voorwaarden versoepelen’, aldus Carlo Vankan wethouder van Valkenburg aan de Geul en tevens voorzitter wonen voor de subregio Maastricht Heuvelland.

Wat gebeurt er met de oude regels?
‘We gaan niet ongebreideld bijbouwen, want we moeten wel bouwen naar behoefte. Die behoefte is hier toch anders dan in bijvoorbeeld de Randstad. De afgelopen maanden gaven veel gemeenten aan meer maatwerk nodig te hebben om specifieke woonbehoeften van starters, senioren en sociale doelgroepen op centrale locaties in dorpen en steden te kunnen accommoderen’, aldus Tim Weijers, wethouder gemeente Kerkrade en voorzitter wonen voor de subregio Parkstad Limburg.

De 16 gemeenten blijven wel samenwerken aan een gezonde woningmarkt. De bestaande regionale afspraken uit de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg blijven daarom wel van kracht.  Wel is een tijdelijke versoepeling nodig om goede en nieuwe woningbouwplannen voor bepaalde doelgroepen snel tot uitvoer te brengen.

Onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen
Felix van Ballegooij wethouder Sittard-Geleen en tevens voorzitter wonen voor de subregio Westelijke Mijnstreek: ‘Het voorstel is er op gericht om de tijdelijke versoepeling al op korte termijn mogelijk te maken. Daarnaast gaan we de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vervroegd opstarten.

Het voorstel voor tijdelijke versoepeling is onderdeel van een totaalpakket aan maatregelen. Zo is besloten om de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg vervroegd te evalueren Hiermee wordt eind dit jaar gestart. Daarnaast wordt er ook op Zuid-Limburgs niveau een Taskforce ingesteld, die ervoor moet zorgen dat bepaalde bestaande woningbouwplannen versneld worden uitgevoerd, die bijvoorbeeld door externe invloeden, maar niet van de grond komen. Ook wordt ingezet op het schrappen van slechte woningbouwplannen en de aanpak van de kwalitatief slechte particuliere woningvoorraad. De beleidsregel wordt de komende periode aan de gemeenteraden voorgelegd. Gemeenten die de versoepeling vaststellen, kunnen hier ook meteen gebruik van maken. Voor gemeenten die de versoepeling niet wensen door te voeren, blijven de reeds bestaande regels van kracht.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube