Neimed: Veel huishoudens in Parkstad leven op of onder de armoedegrens.

Dit inzicht is niet nieuw maar wordt nu weer eens gestaafd en onderbouwd met actuele cijfers die door Neimed bij elkaar zijn gebracht in een nulmeting. De meting bevestigt ondubbelzinnig dat de brede welvaart in de regio Parkstad Limburg opvallend lager is dan in de rest van Limburg en Nederland.

Parkstad kampt met achterstanden in de sociaal fysieke leefbaarheid, ruimtelijke- en sociaal-economische structuur: armoede, ongezondheid, werkloosheid, leegstand en onveiligheid zijn in diverse buurten en wijken aan de orde van de dag. Via de gezamenlijke inzet van rijk, provincie Limburg en Parkstad wordt ingezet op het laten groeien van de brede welvaart in de regio naar het gemiddelde niveau van de rest van de provincie Limburg en van Nederland.

Richard de Boer, Burgemeester van Simpelveld en Portefeuillehouder Regio Deal Stadsregio Limburg:

“We willen echt weten of we op het goede spoor zitten. Dat de gekozen aanpak resultaten oplevert en de welvaartscijfers beter worden. Voorheen hebben we te vaak, met de beste bedoelingen, de juiste zaken aangepakt, maar te weinig in samenhang en te kortlopend. Voor het eerst is er nu sprake van een gezamenlijke Parkstadaanpak voor de duur van een hele generatie, met focus op gezond opgroeien met betere kansen op goed onderwijs, werk en inkomen.”

Persbericht Nulmeting Neimed Regio Deal Parkstad Limburg_13_10_2021

Nulmeting Regio Deal

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube