Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg vastgesteld

Alle Parkstadgemeenten hebben ingestemd met de Klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg. In de Strategie is vastgelegd op welke manier de gemeenten samen met Waterschap Limburg en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), maatregelen nemen om de (openbare) ruimte zo in te richten dat deze ook in de toekomst leefbaar is en we in staat zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Parkstad. Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, meer (extreme) neerslag, drogere zomers en een stijgende zeespiegel. Het raakt onze gezondheid, de kwaliteit van onze leefomgeving, de landbouw, natuur en onze economie. Aanpassen aan klimaatverandering is een grote opgave, waar we met z’n allen (bewoners, bedrijven, verenigingen en overheid) voor staan. Want alleen door ons aan te passen aan het veranderende klimaat, kunnen we overlast en schade als gevolg van extreem weer tot een minimum beperken. Daarbij biedt klimaatadaptatie ook kansen om een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te creëren en de betrokkenheid van onze inwoners te versterken.

In het Actieprogramma Klimaatadaptatie Parkstad Limburg vertalen wij de ambities uit deze Klimaatadaptatiestrategie naar concrete doelstellingen, acties, maatregelen en initiatieven die we gaan oppakken. Zo gaan we in 2022 de kwetsbaarheden per gemeente in kaart brengen, onderzoeken we hoe we onze burgers en bedrijven weerbaar kunnen maken tegen wateroverlast en kunnen inwoners en ondernemers een afkoppelsubsidie aanvragen via www.waterklaar.nl en de WoonWijzerWinkel.

Persbericht 20 mei 2022_Actieplan Klimaatadaptatie Parkstad Limburg vastgesteld

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube