Kansen voor Parkstad – Bouwen én transformeren

In 10 jaar minstens 7.500 nieuwbouwwoningen erbij in Parkstad

Parkstad heeft al in 2019 in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg afspraken met het rijk gemaakt om belemmeringen voor woningbouw in onze regio te slechten. Daarbovenop is in 2021 regionaal besloten om meer werk te maken van een versnelling van de bouw van nieuwe woningen. In het voorjaar van 2022 is besloten om de komende 10 jaar in te zetten op de bouw van méér dan 7.500 woningen. “Die ambitie is niet alleen gebaseerd op de behoefteontwikkelingen van de huidige inwoners en de instroom van buiten de regio, maar ook op de inzet om interessant te worden voor meer instroom van mensen van buiten de regio,” aldus wethouder Tim Weijers (voorzitter bestuurscommissie Wonen & Herstructurering Stadsregio Parkstad Limburg).

Deze nieuwbouwambitie is de afgelopen maanden in het kader van de uitwerking van het programma Woningbouw van Minister de Jonge ook onder de aandacht gebracht bij de Provincie Limburg, die de komende jaren meer de regie moet nemen.

Een bouwprogramma van 7.500 nieuwe woningen ontstaat niet vanzelf. Gemeenten bouwen namelijk zelf geen woningen. Dat doen woningcorporaties, marktpartijen en particulieren. Daarom wordt met woningcorporaties al sinds jaar en dag samengewerkt aan de opbouw van wijken. De afgelopen jaren zijn de overschotten kleiner geworden, is het aantal inwoners die van buiten de regio komen fors toegenomen. De leegstand is afgenomen, maar er is wel duidelijke opgave in het reduceren van aantal slechte particuliere woningen. Daarnaast leiden ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid tot een grote investeringsopgave voor de bestaande woningvoorraad.

In 2019 is in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg afgesproken dat Parkstad samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een samenwerkingstafel met ontwikkelende partijen inrichten om marktinitiatief aan te jagen. Een aantal marktpartijen heeft aangegeven bereid te zijn om in samenwerking met gemeenten en corporaties locaties te bekijken die vernieuwing nodig hebben. Door meerdere initiatieven in samenhang te onderzoeken kan er een interessante bouwstroom ontstaat, óók qua maat en schaal.

In 2023 wordt een nieuwe regionale woonvisie opgeleverd en een Woondeal met het Rijk en de provincie gesloten, waarbij ook wordt ingezoomd op de woonopgaven en de nieuwbouwproductie in de lokale woningmarkt van de 7 Parkstadgemeenten. Hoewel nieuwbouw een groot deel uitmaakt van de nationale agenda van Minister de Jonge, blijft er ook veel aandacht voor leefbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Juist vanuit deze thema’s is nieuwbouw voor de regio belangrijk. Nieuwbouw kan bijdragen aan een gezonde balans van draagkracht in de wijken, aan verduurzaming en aan investeringen in de openbare ruimte.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube