Circulaire economie

In Parkstad is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd om de brede welvaart in de regio te bevorderen. We willen tot een vitale en leefbare regio met een krachtig economisch, fysiek en sociaal profiel komen, waarbij we streven naar een niveau van welvaart en welzijn op minimaal het gemiddelde provinciaal en Nederlands niveau.

Enerzijds willen we dit bereiken door ons duurzaam economisch groeipotentieel maximaal te benutten door het creëren van nieuw perspectief en het verzilveren van kansen, ook grensoverschrijdend. Anderzijds willen we inzetten op het realiseren van leefbare en gezonde wijken en kernen door de integratie van een sociale en fysieke aanpak op gebiedsniveau. Ofwel, de omvangrijke opdracht van een duurzame transformatie van de gebouwde omgeving. Daarvoor is een stevige, regionale én integrale aanpak nodig.

Om tot een leefbare en vitale regio te komen, moeten we ook onze economie circulair maken. Door materialen en grondstoffen hoogwaardig te verwerken, sluiten we onze kringlopen en voorkomen we afval. Maar ook door slimmer te produceren en te consumeren kunnen we de grondstoffen behouden die hard nodig zijn om welvaart voor huidige en komende generaties te waarborgen. Daarnaast draagt een circulaire economie significant bij aan de vermindering van CO2-uitstoot, waardoor we aan de nationale doelstellingen voor CO2-reductie kunnen voldoen. Tot slot biedt een circulaire economie kansen om werkgelegenheid te creëren. Door meer aandacht voor reparatie en de verwerking van grondstoffen komen er netto meer banen bij voor mensen uit alle gelederen van onze samenleving. Naast de ambitie voor een energieneutraal Parkstad in 2040 willen we in Parkstad in 2050 een circulaire regio zijn. Dit streven is goed voor de economie, de natuur én de inwoners van Parkstad.

Al enkele jaren bundelen de zeven Parkstadgemeenten de krachten om impuls te geven aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Hierbij is in de afgelopen jaren met name ingezet op circulair bouwen in de regio. Zo laten we met circulaire bouwprojecten als SUPERLOCAL, GTB Lab en Digital Deconstruction zien wat Parkstad op dit gebied in huis heeft. Ook zijn er belangrijke eerste stappen gezet met betrekking tot de verdere kennisontwikkeling rondom circulaire economie, verankering van circulariteit in agenda’s of beleid en het stimuleren van marktwerking en circulaire innovatie. Sinds 2021 is het thema Circulariteit toegevoegd aan de Bestuurscommissie Duurzaamheid.

Binnen de nieuwe Bestuurscommissie Duurzaamheid bestaat een unieke mogelijkheid om strategisch vervolg te geven aan dit onderwerp. In Parkstad werken we momenteel aan een Regionale Circulaire Economie Strategie Parkstad (CE-strategie Parkstad) en een Uitvoeringsprogramma Circulair Bouwen Parkstad (UVP CB Parkstad). Daarbij willen we de circulaire economie aanjagen en aan de slag gaan om samen innovatief en succesvol te zijn. Een vitale en leefbare samenleving kunnen we alleen realiseren als we van elkaar willen leren en samen naar oplossingen durven zoeken. Samen op weg naar een circulair Parkstad!

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube