Disclaimer

Stadsregio Parkstad Limburg, gevestigd aan Kloosterweg 1 6412 CN te Heerlen, stelt zich verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stadsregio Parkstad Limburg verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens van websitebezoekers. Ook gebruiken we geen social media plugins, anders dan links naar onze eigen social media kanalen. Wel kan men zich aanmelden voor een nieuwsbrief, waarvoor persoonsgegevens verzamelt worden via mailcontact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stadsregio Parkstad Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgend doel ‘het kunnen sturen van een nieuwsbrief’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stadsregio Parkstad Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadsregio Parkstad Limburg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stadsregio Parkstad Limburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadsregio Parkstad Limburg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@parkstad-limburg.nl. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stadsregio Parkstad Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze of via privacy@parkstad-limburg.nl.

Waar u terecht kan met uw vragen en klachten
Heeft u vragen omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens bij Stadsregio Parkstad Limburg? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@parkstad-limburg.nl of neem rechtstreeks contact op met het secretariaat (+31 (0)45 570 01 23).

Stadsregio Parkstad Limburg wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
Carbon 6,
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
+31 (0)45 570 01 23

www.parkstad-limburg.nl

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacyverklaring

Contact  Facebook  Twitter