Disclaimer

Stadsregio Parkstad Limburg, gevestigd aan Kloosterweg 1, 6412 CN te Heerlen, stelt zich verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stadsregio Parkstad Limburg verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens van websitebezoekers. Ook gebruiken we geen social media plugins, anders dan voor een link naar onze eigen social media kanalen. Wel kan men zich aanmelden voor een nieuwsbrief, waarvoor persoonsgegevens via mailcontact verzameld worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stadsregio Parkstad Limburg verwerkt uw persoonsgegevens voor ‘het kunnen sturen van een nieuwsbrief’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stadsregio Parkstad Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stadsregio Parkstad Limburg verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stadsregio Parkstad Limburg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u te benoemen, organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@parkstad-limburg.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stadsregio Parkstad Limburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@parkstad-limburg.nl.

Waar u terecht kunt met uw vragen en klachten
Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadsregio Parkstad Limburg dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@parkstad-limburg.nl of  met ons secretariaat (+31 (0)45 570 01 23).

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:
Carbon 6,
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
+31 (0)45 570 01 23

www.parkstad-limburg.nl

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube