€45 miljoen uit het volkshuisvestingsfonds naar Parkstad en Heerlen Noord

Stadsregio Parkstad Limburg en Heerlen Noord hebben een forse bijdrage uit het nationale Volkshuisvestingsfonds ontvangen om de woonkwaliteit en leefbaarheid van een aantal buurten en wijken te verbeteren en te verduurzamen. De aanvraag ‘Heerlen Noord’ is geheel en de aanvraag van Stadsregio Parkstad Limburg is gedeeltelijk toegekend. Met de Rijksbijdrage worden 1.228 kwetsbare particuliere woningen aangepakt in de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf én wordt er geïnvesteerd in de herinrichting van de openbare ruimte. De rol van de corporaties hierin is cruciaal en mag rekenen op grote waardering van het Rijk.

Volkshuisvestingsfonds
Het kabinet heeft een budget van in totaal €450 mln. beschikbaar gesteld om te investeren in de woonkwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad in dié gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat. De aanpak van de slechte delen van de particuliere voorraad staat hierin centraal. Alle gemeenten in Nederland konden de afgelopen maanden een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het fonds, maar de Rijksoverheid heeft in het bijzonder gekeken naar de zestien stedelijke vernieuwingsgebieden (waaronder Heerlen Noord) en de dertien grens- en krimpregio’s (waaronder de regio Parkstad Limburg). In de regio Parkstad is een aanvraag voor meerdere gemeenten ingediend én een aanvraag voor Heerlen Noord. Er waren in totaal 48 aanvragen ingediend, voor in totaal 75 deelplannen.

Goede score
In het kader van het Volkshuisvestingsfonds is landelijk €412 mln. toegekend aan 33 deelplannen in 29 gemeenten. Een bedrag van €38 mln. is gereserveerd voor de BTW component in projecten. De twee aanvragen binnen Parkstad hebben goed gescoord en een groot deel van het budget is dan ook toegekend aan Parkstad. De bijdrage van €45 mln. aan Parkstad en Heerlen Noord betreft bijna 11% van het totaalbudget. Er blijkt vanuit het Rijk veel waardering voor deze aanpak van de problemen in de woningmarkt.

—————————————————————————————————————————
Overzicht ontvangen bijdragen per gemeente:
• Beekdaelen: €4,9 miljoen
• Brunssum: €11 miljoen
• Heerlen (Noord): €8,2 miljoen
• Kerkrade: €14 miljoen
• Landgraaf: €6,9 miljoen
—————————————————————————————————————————-

Samenwerking
De bijdrage is na de Regio Deal Parkstad Limburg van €40 mln. (waarvan €20 mln. voor het thema wonen en leefbaarheid), weer een mooie bekroning op de samenwerking van de corporaties, marktpartijen, gemeenten en de stadsregio. Er wordt ook al een aantal jaren samen gelobbyd om de aanpak van particuliere woningen op de nationale agenda te krijgen. De weg die we met z’n allen in Parkstad zijn ingeslagen is door het Rijk opgemerkt.

Tussen de publicatie van de Regeling Volkshuisvestingsfonds en de deadline van de indiening zat ongeveer 2 maanden. Dit betekende dat er in een kort tijdsbestek een goede aanvraag opgesteld moest worden. De samenwerking met bestuurders en medewerkers van de betrokken woningcorporaties en gemeenten was ontzettend goed.

De projecten moeten de komende twee jaar starten en binnen 10 jaar afgerond zijn. Heerlen Noord valt onder de regie van de gemeente Heerlen en de andere 4 deelplannen worden door Parkstad vanuit de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering gecoördineerd.

Afgevallen
Er is helaas ook een tweetal deelplannen uit de regionale aanvraag afgewezen: het deelplan Simpelveld en het deelplan Heerlen Zuid. De komende periode gaan de betrokken gemeenten, woningcorporaties en de Stadsregio Parkstad Limburg onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze plannen toch tot uitvoering te laten komen.

Meer informatie?
Persbericht Stadsregio Parkstad Limburg
Persbericht gemeente Heerlen
Persbericht ministerie van BZK
Volkshuisvestingsfonds: redder van wijken in nood of te sectoraal en incidenteel?

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube