Retail

De Retailstructuurvisie 2010-2020 Parkstad Limburg vormt het vigerende retailbeleid in de regio. Deze vormt de input voor het POL-traject dat in 2016 is gestart om te komen tot een Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Vooruitlopend op de vaststelling van deze SVREZL, wordt in Parkstad een Uitvoeringsprogramma Retail opgesteld waarbij wordt ingezet op het versterken van aangewezen winkelclusters en de aanpak van de leegstand. In het Uitvoeringsprogramma staan centraal:

  • regionale coördinatie bij de herstructurering van supermarkten,
  • gebiedsprogrammering
  • aanpak plancapaciteit
  • structureel overleg met de markt
  • afspraken over regionale afstemming van initiatieven
  • het uitvoeren van pilots en projecten en monitoring.

Stratenaanpak Parkstad Limburg

Met het Regio Deal project ‘Stratenaanpak Parkstad Limburg’ wordt voor leegstaande panden met een winkelbestemming een nieuwe invulling gezocht. Transitiecoaches gaan met de eigenaren van deze panden in gesprek om, vanuit een integrale benadering, samen de mogelijkheden te onderzoeken. Het project wordt uitgevoerd in een aantal specifieke straten/gebieden in Landgraaf, Beekdaelen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade waar de leefbaarheid onder druk staat. Bezit u leegstaand vastgoed met een detailhandelsbestemming in een van deze straten / gebieden inzetten? (Klik hier voor het formulier met de aangewezen straten/gebieden). Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie als u uw pand transformeert naar een andere functie.

Het aanvraagformulier behorende bij de subsidieregeling treft U hier (aanvraagformulier subsidieregeling) aan. Bij de uitwerking van Uw plannen bieden de gemeenten de ondersteuning van de Transitiecoach aan. Wilt U in contact komen met de Transitiecoach, stuur dan een e-mail naar stratenaanpak@parkstad-limburg.nl, dan wordt er snel contact met U gezocht.

Aldi Convenant

In het kader van de regionale coördinatie van het supermarktdossier, is op woensdag 23 maart 2016 een samenwerkingsconvenant ondertekend door ALDI Roermond BV en de Stadsregio Parkstad Limburg. Met dit convenant wordt een innovatief voorbeeld gesteld voor het gezamenlijk optrekken van overheden en marktpartijen op regionale schaal. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er sprake moet zijn van een versterking van de regionale winkelstructuur in Parkstad. Beide partijen trekken dan ook samen op in de zoektocht naar toekomstbestendige locaties. “Een uniek resultaat dankzij de open dialoog en de intensieve regionale samenwerking. Het convenant vormt ook de basis in gesprekken met de andere supermarktketens”, aldus Martin de Beer, voorzitter van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van Parkstad. Lees hier het persbericht.

Streetwise

Streetwise is een instrument binnen de regionale retailaanpak en geeft uitvoering aan de opgaven binnen de Retailstructuurvisie door het:
  • aantrekken en faciliteren van (nieuw) ondernemerschap;
  • bouwen van netwerken van publieke en private stakeholders;
  • organiseren van vooraad- en gebiedskennis;
  • afstemmen van regelgeving en flankerend beleid op regioniveau.
Hiermee wordt in brede zin gewerkt aan de duurzame economische structuurversterking van winkelgebieden in Parkstad. De aanpak blijkt succesvol: in Parkstad hebben in ruim een jaar 31 (startende) ondernemers hun bedrijf gevestigd. De ondernemers worden begeleid in alle aspecten van de voorbereiding: van concept tot ondernemingsplan, locatie, huurvoorwaarden, financiering en vergunningen. In het centrum van Heerlen leverde dit 22 nieuwe ondernemingen op, in Kerkrade 6, in Landgraaf 2 en in Brunssum 1. Meer weten? Kijk dan op de website.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube