Ruimte en Mobiliteit

De herstructurering van wijken, winkelgebieden en bedrijventerreinen, nieuwe economische en toeristische initiatieven, de energietransitie. Allemaal ingrepen die ook vragen om nieuwe of andere verbindingen. Samen maken zij dat de ruimte in Parkstad Limburg verandert.

Voor het economisch en maatschappelijk functioneren van de regio zijn bereikbaarheid en goede verbindingen van groot belang. Om deze ruimtelijk-economische ontwikkelingen te sturen is er beleid geformuleerd waar uitvoering aan wordt gegeven via concrete programma’s en projecten.

Ruimte

Op 1 januari 2024 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Gemeenten werken aan een gebiedsdekkende omgevingsvisie; een strategisch document over de visie op de leefomgeving.

Een regionaal afstemmingskader voor de gemeentelijke omgevingsvisies
In Parkstad Limburg werken wij aan zeven omgevingsvisies en één regionaal afstemmingskader dat als bouwsteen in elke omgevingsvisie zal worden vertaald. Hiermee worden regionale kwaliteiten, opgaven en ambities op een eenduidige wijze geborgen. Het regionaal afstemmingskader wordt in het eerste kwartaal van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd. De verwachting is dat alle gemeenten hun lokale omgevingsvisie voor 1 januari 2025 gereed hebben. Meer informatie over het regionaal afstemmingskader is te zien in deze opname van de regionale raadsinformatieavond d.d. 10 oktober 2022. Bekijk op Youtube

Mobiliteit

Parkstad Limburg is een aantrekkelijke groene regio van stedelijk en landelijk gebied in oostelijk Zuid-Limburg met zo’n 246.000 inwoners. De regio heeft de perfecte ligging: het grenst aan het mooie Zuid-Limburgse Heuvelland én aan de stedelijke Duitse regio Aken. Voor het economisch en maatschappelijk functioneren van de regio zijn bereikbaarheid en goede verbindingen van groot belang.

Uitvoeringsagenda Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Parkstad
De uitvoeringsagenda Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), de mobiliteitsvisie van Parkstad, is opgesteld om invulling te kunnen geven aan projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Het doel is om het (deel)fietsgebruik te stimuleren, het fietsnetwerk, de bereikbaarheid van bedrijventerreinen en de verkeersveiligheid plus bijbehorende veilige infrastructuur te verbeteren. Ook werken wij in 2023 aan visievorming met betrekking tot deelauto’s, mobiliteitshubs en mobiliteit & leefbaarheid.

E-bike deelsysteem Velocity
In mei 2022 is het e-bike deelsysteem van Velocity in Parkstad gestart met de opening van een netwerk van in totaal 21 laadstations, die verdeeld zijn over de 7 deelnemende Parkstadgemeenten. Het netwerk in Parkstad sluit aan op het reeds ontwikkelde netwerk in Aken en omgeving met inmiddels meer dan 100 laadstations, waarmee het eerste grensoverschrijdende e-bike deelsysteem van Europa is gerealiseerd. Het e-bike deelsysteem van Parkstad is gefinancierd vanuit Regio Deal Parkstad Limburg, thema ‘Grensoverschrijdende samenwerking’ (GROS) en het Europese project ECON (Interreg EMR).

De e-bikes zijn voor iedereen toegankelijk na registratie via www.velocity-limburg.nl en het downloaden van de Velocity Mobility-app. Met het e-bike deelsysteem van Velocity wordt de mogelijkheid geboden om voor afstanden tot 7,5 km en zeker ook afstanden tussen 7,5 en 15 km een duurzame en gezonde mobiliteitskeuze te maken als alternatief voor de (fossiele) auto. Recent is het netwerk in Parkstad uitgebreid met 5 laadstations op bedrijventerreinen in Heerlen (gefinancierd door Ondernemersfonds Heerlen) en werken we aan verdere uitbreiding in Parkstad en omgeving, waarbij vooral de verbindingen tussen het stedelijke en landelijke gebied van Parkstad van belang zijn. 

Intercity Randstad-Eindhoven-Heerlen-Aken
De lobby voor de treinverbinding tussen de Randstad via Eindhoven en Heerlen naar Aken wordt in samenwerking met de gemeente Heerlen en Provincie Limburg gevoerd. De mogelijkheden van deze Intercity worden zowel vanuit de nieuwe HRN-concessie van NS als vanuit de huidige Limburgse OV-concessie benaderd. Het gaat hierbij om een keuzemogelijkheid voor de korte termijn vanaf 2023 en de lange termijn vanaf 2030, waarbij vooral aandacht is voor inzetbaarheid van een directe treinverbinding tussen Eindhoven via Heerlen naar Aken.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube