Ruimtelijk beleid in Parkstad Limburg

Met de Intergemeentelijke Structuurvisie ‘ruimte voor park & stad’ hebben de Parkstadgemeenten al in 2009 gezamenlijk ruimtelijk beleid geformuleerd. Samen, omdat keuzes over bijvoorbeeld de herstructurering van winkelcentra in de ene Parkstadgemeente grote gevolgen kunnen hebben voor een nabijgelegen woon- of winkelgebieden in een andere Parkstadgemeente. Een gezamenlijke afstemming van ruimtelijk beleid is daarom een logische keuze.

In het ruimtelijk beleid staan vier thema’s centraal:

  • Ruimtelijke identiteit: regionale ontwikkeling met de natuur als goede buur
  • Economie: meer vitaliteit en ondernemerschap vanuit historische en huidige kracht
  • Wonen: meer kwaliteit voor een veranderende bevolking
  • Mobiliteit: meer samenhang en een betere bereikbaarheid

De Bestuurscommissie Ruimte heeft deze Structuurvisie in 2015 kritisch tegen het licht gehouden en onderzoekt de mogelijkheden voor een aanscherping of actualisatie van dit beleid. Belangrijkste opgave hierbij is dat de samenwerkende gemeenten in de toekomst dienen te beschikken over een instrument dat hen in staat moet stellen om integraal in plaats van sectoraal, proactief in plaats van reactief en op het regionale schaalniveau te kunnen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen en programma’s. Daarbij zal ook expliciet aandacht zijn voor urgente, nieuwe ruimtelijke thema’s zoals klimaat, milieu, water, grondstoffen en voedsel.

Zie ook:

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube