Ruimtelijk beleid in Zuid-Limburg

Zuid-Limburg is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren. Als een van de meest verstedelijkte gebieden in Nederland, heeft Zuid-Limburg een interessant kansenprofiel en tegelijkertijd een aantal uitdagingen aan te gaan. De bijzondere ligging in Europa biedt grote kansen op het gebied van economie, arbeidsmarkt en toerisme, net als de potentiële bijdrage van Zuid-Limburg aan de Nederlandse economie. Duidelijke kansen liggen er in de grensoverschrijdende relaties, met Luik, Hasselt, Genk en met name met Aken, de meest nabijgelegen dichtbevolkte regio, met een al krachtige en tevens gestaag groeiende kenniseconomie.

Tegelijkertijd worden deze potenties bedreigd. De gevolgen van de bijzondere grensligging en de demografische ontwikkeling in Limburg spelen namelijk nergens zo sterk als in het zuiden van de provincie. In economisch opzicht is Zuid-Limburg te typeren als een ’tussenregio’, tussen de metropoolregio’s Randstad, Vlaamse Ruit en Ruhrgebied. Er zijn relatief weinig bereikbare banen binnen de landsgrenzen en daarmee is sprake van een beperkte veerkracht van de regionale en lokale economie. Bovendien kampt Zuid-Limburg met leegstandsproblematiek op het gebied van woningbouw, kantoren, verblijfsrecreatie, bedrijventerreinen en detailhandel: er is van alles teveel, en dat vraagt om een heldere visie en bovenal sturing vanuit de samenwerkende overheden.

Vandaar dat de provincie Limburg en de achttien Zuid-Limburgse gemeenten, waaronder de acht gemeenten van Parkstad Limburg, intensief samenwerken om via beleid en programma’s te sturen op de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vormt het provinciaal kader, dat de komende jaren wordt vertaald in een aantal thematische uitwerkingen: Wonen, Detailhandel, Bedrijventerreinen, Kantoren, Energie, Vrijetijdseconomie, Landschap.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube