Betaalbaarheid en beschikbaarheid van (huur)woningen

Een belangrijke beleidsdoelstelling is, dat er voldoende betaalbare woningen in de regio beschikbaar zijn. Juist op korte termijn vraagt dit extra aandacht, omdat door de nasleep van de economische crisis veel mensen zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Daarnaast zijn er nieuwe groepen op de woningmarkt actief. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van de huurwoningvoorraad staat onder druk. Met name in het sociale en het middeldure huursegment ontstaat druk. Te denken valt aan zorgvragers en een groeiende groep vergunninghouders, maar ook aan middeninkomens die niet in aanmerking komen voor een hypotheek.

De Parkstad-gemeenten vinden het belangrijk dat de laagste inkomens in alle wijken de mogelijkheid hebben om huisvesting te vinden. Woningcorporaties zijn bij uitstek de organisaties om hierin te voorzien De vraag naar sociale huurwoningen wordt gemonitord in het onderzoek naar de behoefte van de sociale huurvoorraad. In samenwerking met woningcorporaties worden de komende jaren regionale afspraken gemaak. Alle gemeenten dragen bij aan de sociale volkshuisvestelijke opgave en ruimtelijke segregatie wordt tegengegaan. Naast voldoende beschikbaarheid van sociale huurwoningen vraagt ook de betaalbaarheid aandacht. De laagste inkomens worden vaak geconfronteerd met relatief hoge woonlasten; zeker ook ten opzichte van hun bestedingsmogelijkheden. Daarom wordt gewerkt aan voldoende woningen die naar prijs en bijkomende lasten bereikbaar zijn voor de laagste inkomens. In Parkstad wordt gewerkt met het instrument PALET sociale woningvoorraad. PALET staat voor Parkstad Limburg Energie Transitie.

 

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacyverklaring

Contact  Facebook  LinkedIn