Betaalbaarheid en beschikbaarheid van (huur)woningen

Een belangrijke beleidsdoelstelling is, dat er niet alleen kwalitatief de juiste woningen moeten zijn, maar dat ze ook betaalbaar zijn. Juist op korte termijn vraagt dit extra aandacht, omdat door  economische ontwikkelingen en de effecten op de conjunctuur veel mensen zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Daarnaast zijn er nieuwe groepen op de woningmarkt actief. Te denken valt aan zorgvragers en vergunninghouders, maar ook aan middeninkomens die niet in aanmerking komen voor een hypotheek. De betaalbaarheid en beschikbaarheid van de voorraad huurwoningen staat onder druk, met name in het sociale en het middeldure huursegment.

De Parkstad-gemeenten vinden het belangrijk dat de laagste inkomens in alle gemeenten de mogelijkheid hebben om huisvesting te vinden. Woningcorporaties zijn bij uitstek de organisaties om hierin te voorzien. Er zijn binnen Parkstad 9 corporaties actief. De toewijzing van woningen door die corporaties is via één centraal systeem geregeld. De vraag naar sociale huurwoningen wordt gemonitord. Er zijn regionale afspraken met woningcorporaties gemaakt zodat gemeenten en corporaties samen werken aan een gezonde markt. Naast voldoende beschikbaarheid van sociale huurwoningen vraagt ook de betaalbaarheid aandacht. De laagste inkomens worden vaak geconfronteerd met relatief hoge woonlasten; zeker ook ten opzichte van hun bestedingsmogelijkheden. Daarom wordt gewerkt aan voldoende woningen die naar prijs en bijkomende lasten bereikbaar zijn voor de laagste inkomens. Maar ook met commerciële marktpartijen wordt steeds vaker onderzocht welke rol zij kunnen vervullen bij de moeilijke opgave die een regio als Parkstad vanwege de krimp kent.

 

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube