Kwaliteit en omvang van de (particuliere) woningvoorraad

Belangrijk aandachtspunt bij de ingrepen is dus particulier woningbezit. Maar welke visie en welk beleid zit hier achter? De woningvoorraad in Parkstad veroudert, terwijl de woonwensen veranderen. Volgens bevolkingsprognoses neemt de woningbehoefte de komende jaren af. De uitbreiding van de woningvoorraad is daardoor niet noodzakelijk, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad wel. Van de woningen die in 2030 in Parkstad in aantallen nodig zijn, staat circa 95% er nu al. De woningmarktopgave in Parkstad is daarom driedelig:

  • verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad;
  • slopen van woningen die verouderd zijn;
  • toevoegen van woningen, waar er te weinig van zijn.

Het is lastig om deze afspraken op gemeenteniveau aan te pakken, laat staan op individueel niveau van de particulier. Bovendien, de woningmarkt laat zich niet leiden door gemeentegrenzen. In Zuid-Limburgs verband zijn er daarom afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de woningvoorraad. Deze afspraken zijn verankerd in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Hierin staat onder meer de transformatieopgave van de woningvoorraad centraal en aan welk soort woningbouwplannen er behoefte is en wat er nodig is om deze plannen  mogelijk te maken in een markt met overcapaciteit. In de regionale woningmarktprogrammering 2019 – 2022 staan de woningbouwplannen die in de regio nog voorzien zijn.

Er zijn als uitwerking op de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg de afgelopen jaren verschillende richtlijnen opgesteld, waarin toegelicht staat hoe enkele regels geïnterpreteerd moeten worden. Denk hier bij aan een toelichting op bijvoorbeeld de financiële compensatieregeling voor kleine woningbouwinitiatieven, hoe in het licht van de structuurvisie wordt omgegaan met tijdelijke woningen, zorgwoningen en tiny houses, onder welke voorwaarden een bedrijfswoning kan worden omgezet in een reguliere particuliere burgerwoning en hoe bedrijfswoningen kunnen worden toegevoegd. Als aanvulling op deze richtlijnen is in 2019 door de gemeenteraden een tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (met bijbehorende financiële beleidsregel) vastgesteld. In 2020 heeft er een evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg plaatsgevonden. Dit zal vanaf eind 2020 wellicht aanleiding zijn voor nieuwe bepalingen en richtlijnen bij de Structuurvisie.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube