Kwaliteit en omvang van de (particuliere) woningvoorraad

De woningvoorraad in Parkstad verouderd terwijl de woonwensen veranderen. Volgens bevolkingsprognoses neemt de woningbehoefte de komende jaren af. De uitbreiding van de woningvoorraad is daardoor niet noodzakelijk, het verbeteren van de bestaande woningvoorraad wel. Van de woningen die in 2030 in Parkstad worden bewoond, staat circa 95% er nu al. De woningmarktopgave in Parkstad is daarom driedelig:

  • verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad;
  • onttrekken van woningen die verouderd zijn;
  • toevoegen van woningen, waar er te weinig van zijn.

Het is lastig om deze afspraken op gemeenteniveau aan te pakken. De woningmarkt laat zich niet leiden door gemeentegrenzen. In Zuid-Limburgs verband zijn er daarom afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de woningvoorraad. Deze afspraken zijn verankerd in de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg. Hierin staat de transformatieopgave van de woningvoorraad centraal. In Parkstad worden deze afspraken nader uitgewerkt in de regionale woningmarktprogrammering.

Daarnaast wordt er op regionaal niveau gewerkt aan een programmatische aanpak van het particulier bezit. De regionale aanpak particulier bezit bevat onder andere:

  • werken met een sloop en transformatiefonds;
  • pilots gericht op het inponden van woningen;
  • pilots gericht op de herstructurering van de particuliere woningvoorraad (transitie-exploitaties, commerciële herstructurering);
  • pilots gericht op de renovatie van particuliere woningen (renovatiemakelaar).

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacyverklaring

Contact  Facebook  LinkedIn