Levensloopgeschikt maken van de woningvoorraad

Door de vergrijzing en veranderende regelgeving verandert het landschap van wonen en zorg. Het reduceren van de instellingszorg heeft gevolgen voor de woningmarkt. Door de vergrijzing komt de komende jaren een groeiende groep in een kwetbaarder levensfase. Op termijn daalt die groep weer. De opgave voor de woningmarkt is in 2014 onderzocht in het rapport Transformatieopgave Wonen en Zorg. De transformatieopgave is een kans voor kwetsbaar en leegstaand vastgoed. De opgave wonen en zorg is meer dan het zorggeschikt maken van de woningvoorraad. Het onderwerp heeft ook dwarsverbanden met het sociale domein: de verzorging en begeleiding van zorgbehoevenden. In regionaal verband wordt er daarom ingezet op een gezamenlijke aanpak tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties om de komende jaren de opgaven in gezamenlijkheid op te pakken. Een goed voorbeeld is het project Housing Parkstad.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacyverklaring

Contact  Facebook  LinkedIn