Levensloopgeschikt maken van de woningvoorraad

Door de vergrijzing en veranderde regelgeving is het landschap van wonen en zorg veranderd. Het reduceren van de instellingszorg heeft gevolgen gehad voor de woningmarkt. Door de vergrijzing is er een groeiende groep mensen die in een kwetsbaardere levensfase verkeren. Op termijn daalt de omvang van die groep weer. De effecten op de woningmarkt is in 2014 onderzocht in het rapport Transformatieopgave Wonen en Zorg. De opgave wonen en zorg is meer dan het zorggeschikt maken van de woningvoorraad. Dit thema heeft ook dwarsverbanden met het sociale domein: de verzorging en begeleiding van zorgbehoevenden. In regionaal verband wordt er daarom door gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties op ingezet om de opgaven de komende jaren in gezamenlijkheid op te pakken. Een goed voorbeeld is het project Housing Parkstad.

Op landelijk niveau is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) interessant. De meeste 55-plussers zijn tevreden met hun woning. Maar een deel wil verhuizen naar een woning waar ze de buren makkelijker ontmoeten. Samen kunnen ze op een plezierige manier langer zelfstandig blijven wonen. De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen. Bent u als burger of sociale ondernemer initiatiefnemer van een vernieuwende vorm van wonen voor overwegend 55-plussers? Kleinschalig en indien nodig gecombineerd met zorg? Wellicht kunt u dan gebruik maken van deze Stimuleringsregeling. De regeling is open voor aanvragen van 10 januari 2022 tot en met 30 november 2022.

 

 

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube