Levensloopgeschikt maken van de woningvoorraad

Door de vergrijzing en veranderde regelgeving is het landschap van wonen en zorg veranderd. Het reduceren van de instellingszorg heeft gevolgen gehad voor de woningmarkt. Door de vergrijzing is er een groeiende groep mensen die in een kwetsbaardere levensfase verkeren. Op termijn daalt de omvang van die groep weer. De effecten op de woningmarkt is in 2014 onderzocht in het rapport Transformatieopgave Wonen en Zorg. De opgave wonen en zorg is meer dan het zorggeschikt maken van de woningvoorraad. Dit thema heeft ook dwarsverbanden met het sociale domein: de verzorging en begeleiding van zorgbehoevenden. In regionaal verband wordt er daarom door gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties op ingezet om de opgaven de komende jaren in gezamenlijkheid op te pakken. Een goed voorbeeld is het project Housing Parkstad.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2021. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube