Superlocal – Super Circular Estate

De gemeenten in de regio Parkstad Limburg bouwen aan een duurzame toekomst. Op allerlei vlakken is de regio in transitie. Ook op het gebied van wonen. Elke gemeente kent zijn eigen opgaven om de woningvoorraad aan te passen aan de behoeften van de toekomst. Dat doen ze samen met bewoners, woningbouwcorporaties, en bouwbedrijven. Zo geeft slopen ruimte om samen te bouwen aan kwaliteit.

Een aansprekend voorbeeld is het innovatieve project SUPERLOCAL, waarbij zoveel mogelijk concrete én sociale waarde wordt behouden bij de sloop van vier flats in Bleijerheide in Kerkrade. In SUPERLOCAL komt sloop, vervangende nieuwbouw én de verbetering van de woonomgeving samen in een innovatief experiment dat zijn gelijke niet kent in Europa.

SUPERLOCAL: slow-less-local. In plaats van ‘snel, meer en globaal’ wordt in het SUPERLOCAL-project juist ingezet op ‘rustig, minder en lokaal’. Met ‘slow’ wordt bedoeld; een gebiedsontwikkeling, waarbij de tijd genomen wordt om zorgvuldig na te denken over de toekomst van het gebied. ‘Less’ verwijst naar de bevolkingskrimp in de regio Parkstad, waardoor minder woningen nodig zijn. De nieuwe woningen moeten van hoge kwaliteit zijn, denk bijvoorbeeld aan levensloopbestendigheid. Tot slot staat ‘local’ voor de impuls die het project aan de wijk moet geven. Door zoveel mogelijk met lokale partijen samen te werken wordt de lokale economie versterkt.

Subsidies

In november 2017 is aan het project een Europese subsidie van bijna € 5 miljoen toegekend door Urban Innovative Actions (UIA). Deze subsidie is bedoeld voor projecten in duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling, die niet eerder in Europa zijn uitgevoerd.  Onder de noemer Super Circular Estate wordt geëxperimenteerd met oplossingen die de circulaire economie bevorderen. Er komt een gesloten waterkringloop die 130 huishoudens van drinkwater voorziet, dat is opgevangen en gezuiverd in het gebied.  Voor de gesloten waterkringloop heeft het project in oktober 2018 € 2,5 miljoen Europese Life subsidie ontvangen. Dit project wordt ook ondersteund door de Provincie Limburg.

Ultiem experiment
De sloop van de flats in Bleijerheide geeft ook ruimte om de sociale structuren in het gebied te recyclen en een nieuwe impuls te geven. Hiervoor heeft HEEMwonen vroegtijdig contact gezocht met omwonenden en oud-bewoners. Samen wordt nagedacht over het ontwikkelen van gemeenschappelijke diensten, waar de toekomstige bewoners straks van kunnen profiteren. Een decentraal gesloten waterkringloop voor grijs- en drinkwater is hier onderdeel van.

SUPERLOCAL is een experiment, waar andere krimpregio’s, maar ook stedenbouwkundigen en bouwbedrijven in Nederland met nieuwsgierige blikken naar kijken. Het project staat bol van de samenwerking en wordt breed gedragen door HEEMwonen, gemeente Kerkrade, IBA, de Provincie, stadsregio Parkstad Limburg, Bouwbedrijven Jongen, sloopaannemers Dusseldorp en VERAS, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Zuyd Hogeschool en de omwonenden in het gebied. Samen wordt geleerd van elkaars visie en wordt het project een toonbeeld van ruimtelijke kwaliteit waar iedereen iets aan heeft. Alle kennis die wordt opgedaan wordt vrijgegeven, zodat de hele bouwsector er van kan leren.

Meer informatie op de website van

 

 

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2020. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacyverklaring

Contact  Facebook  Twitter