Ontwikkelagenda en Regioprogramma

De basis van het werk van de Stadsregio Parkstad is de Ontwikkelagenda uit 2015 en het Regioprogramma ‘Naar een duurzaam vitale regio’ uit 2010.

Ontwikkelagenda

Er is gekozen voor een ontwikkelagenda omdat provincie, regio en gemeenten komende jaren samen voor grote veranderingen staan. Denk aan decentralisaties. Deze veranderingen dwingen ons scherpe keuzes te maken. In de ontwikkelagenda moeten we daarom meer focus aanbrengen. Parkstad wil daarop voorsorteren en zoekt nadrukkelijk de samenwerking in Zuid-Limburg met de provincie, het onderwijs, bedrijfsleven en partners over de grens. Het document wordt gezien als een goed en compact stuk dat op hoofdlijnen laat zien op welke wijze Parkstad zich onderscheidt van andere regio’s. De hoofdlijnen van de ontwikkelagenda krijgt vorm langs drie lijnen, te weten vitaal, leefbaar en sociaal Parkstad.

Regioprogramma

Het Regioprogramma schetst de visie op de toekomst (Parkstad 2040) en de strategie tot 2020. Op die basis worden uitvoeringsprojecten beoordeeld en geselecteerd. Met het Regioprogramma zet Parkstad Limburg in op het investeren in de duurzame economische vitaliteit van Parkstad en daarmee op het versterken van de potentie van de regio. Daarbij accepteren we dat door natuurlijk verloop het aantal inwoners geleidelijk terugloopt. En we anticiperen daarop door de bevolkingsdaling te combineren met kansrijke investeringen. Voorbeelden: het verbeteren van het woningaanbod, het vergroten en verbeteren van het groenareaal en beter afstemmen van het retailaanbod. Grootschalige herstructurering en economische structuurversterking zijn de twee pijlers in het Regioprogramma. Daarin komt ook de Strategische Agenda Parkstad Limburg terug die de Stadsregio samen met de provincie heeft vastgesteld. Kernthema’s hierin zijn: herstructurering woongebieden, doorontwikkeling Parkstad Centrum, gebiedsontwikkeling Parkstadring, grensoverschrijdend Openbaar Vervoer en Nieuwe Energie. Kijk hier voor de samenvatting van het regioprogramma.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube