Speerpunten

Parkstad heeft voor 2017 onder meer de volgende speerpunten bepaald:

Grensoverschrijdende samenwerking

Parkstad Limburg ligt in een unieke grensoverschrijdende regio die als enige langs de Nederlandse grens een verstedelijkt gebied aan beide kanten van de grens kent. Dit biedt uitstekende kansen om grensoverschrijdend samen te werken. Samen met onze buren kunnen we elkaars economieën versterken, profiteren van wederzijdse kennis en de internationale positionering van de regio verbeteren. Lees meer.

Bestuurscommissie Ruimte

PALET

Op basis van het kaderstellende PALET-beleid is in de periode najaar 2015 t/m voorjaar 2016 door de PALET-Broedkamer het Regionaal Uitvoeringsprogramma PALET 3.0 opgesteld. In het regionale deel zijn regionale samenwerking, efficiënt werken en het creëren van massa binnen projecten speerpunten. Dit reikt verder dan alleen het thema Ruimte: Wonen (aanpak verduurzaming particuliere woningvoorraad, VvE’s, sociale woningvoorraad, Zonnepanelenproject), Publieke Dienstverlening (Scholen, Zorginstellingen, Gemeentelijk Vastgoed, LED- verlichting), Commerciële Dienstverlening (energiebesparing en –opwekking bij bedrijven), Verkeer en Vervoer (E-Mobiliteit) en gebiedgebonden ontwikkelingen (ruimtelijk afwegingskader, windvisie, warmtevisie, zonneweides.

Om de voortgang van PALET 3.0 aan te jagen en in te richten zijn Thematafels ingericht. We willen via pilots of voorbeeldprojecten de Thematafels tot 2020 de stap naar de grootschaligere implementatie laten maken. Dit is cruciaal voor het slagen van het uitvoeringsprogramma en het opstarten van de gehele energietransitie in de regio.

Intergemeentelijke Structuurvisie

In 2017 treffen we in het kader van de Omgevingswet voorbereidingen om de samenwerkende gemeenten juridisch instrumentarium aan te bieden om integraal (i.p.v. sectoraal) en op regionaal schaalniveau (vanwege het gemeentegrens overstijgende karakter van de problematiek en opgaven) te kunnen sturen op ruimtelijke ontwikkelingen en programma’s. (Toekomstige) bouwstenen daarin zullen zijn de structuurvisie wonen Zuid-Limburg, structuurvisie ruimtelijk-economische thema’s Zuid-Limburg, Retailstructuurvisie Parkstad, PALET en het in 2017 te organiseren Festival van de Toekomst.

Bestuurscommissie Mobiliteit

Duurzame mobiliteit

We stimuleren het openbaar vervoer (onder andere intercity Aken/Keulen en verbetering haltes), het creëren van fietsroutes en het werken aan fietspromotie, het instellen van een elektrische busverbinding tussen Heerlen en Aken (Charlemagnebus) en het in gebruik nemen van een station van Velocity bij de studentenhuisvesting in Kerkrade om zo deze studenten toegang te verschaffen tot dit Akense systeem van elektrisch deelfietsen. Coördinatie van Duurzame Mobiliteit vindt plaats vanuit de PALET thematafel Mobiliteit.

Bestuurscommissie Economie en Toerisme

Leisure

Met gemeenten, provincie en overige partners werken we aan de actualisering van het beleid en de programmering voorde identiteit van de toeristische regio en als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Parkstad zal in 2017 tevens participeren in het opstellen van een visie voor de POL uitwerking Vrije Tijdseconomie Zuid- Limburg (VTE ZL).

Retail

In 2017 zullen we vooruitlopend op de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL) een Uitvoeringsprogramma Retail vormgeven, waarin ten minste aan de orde komt: herstructurering supermarkten, gebiedsprogrammering, aanpak plancapaciteit, structureel overleg met de markt, afspraken over regionale afstemming van initiatieven, het uitvoeren van pilots en monitoring. Het centrale doel is de regionale winkelstructuur in Parkstad te versterken, zowel voor het vestigingsklimaat voor ondernemers als het voorzieningenniveau en de leefbaarheid voor inwoners.

Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering

Woonvisie, Woningmarkt- programmering en Prestatieafspraken

De herziene woningwet is per 1 juli 2015 in werking getreden. De nieuwe wetgeving zorgt voor een nieuwe verhouding tussen gemeente, huurderbelangenverenigingen en woningcorporaties. Bovendien zijn in de afgelopen jaren de verhoudingen op de woningmarkt in Parkstad gewijzigd. In het verlengde hiervan is een nieuwe regionale woonvisie met voor elke gemeente een lokale uitwerking opgesteld. Die visie heeft betrekking op het geheel van volkshuisvestingsvraagstukken, waaronder sociale huur. Daarnaast is op Zuid- Limburgse schaal de Structuur Visie Wonen Zuid-Limburg vastgesteld, die van invloed is op de regionale en lokale kaders en uitvoering en op onder meer de woningmarktprogrammering. Doordat er nieuw beleid is, moet die Woningmarktprogrammering in 2017 worden bijgesteld en geactualiseerd. In het eerste kwartaal van 2017 worden gestart met de voorbereidingen. Besluitvorming is voorzien in het vierde kwartaal. Daarnaast vinden in het voorjaar weer biedingen voor 2018 door woningcorporaties plaats. De woonvisie en de biedingen moeten worden vertaald in regionale prestatieafspraken met corporaties. Hiervoor moet een proces worden opgestart dat ook de komende jaren kan dienen om tot afspraken te komen. Daarbij zal ook de verbreding vanuit wonen naar het taakveld zorg en welzijn in ieder geval qua afstemming stevig moeten worden aangezet.

Aanpak Particulier Bezit

In 2015 is de opschaling van de Aanpak Particulier Bezit ingezet en is de Stuurgroep Aanpak Particulier Bezit geformeerd. Deze heeft als doel te komen tot een samenhangend regionaal programma voor de aanpak van Particulier Bezit. 2016 stond in het teken van doorontwikkeling. In 2017 wordt het programma verder uitgebreid in vinden de eerste uitvoeringsprojecten plaats.

Kijk voor de overige speerpunten in het Jaarplan 2017.

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube