Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid
Vanaf 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). De Wet open overheid regelt het recht op informatie van de overheid en heeft als doel de overheid meer en beter toegankelijk te maken. Het uitgangspunt hierbij is dat overheidsinformatie in beginsel openbaar is. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt hiervan afgeweken. Als u overheidsinformatie wilt opvragen, kunt u een Woo-verzoek indienen.

De Stadsregio Parkstad-Limburg maakt al op eigen initiatief informatie openbaar. We werken er aan om stap voor stap steeds meer informatie actief openbaar beschikbaar te stellen.

Informatiebronnen bekijken
Bent u op zoek naar informatie van of over de Stadsregio Parkstad-Limburg, dan kunt u deze op verschillende plaatsen op deze website vinden:

  • Zo vindt u onze organisatiegegevens op deze website, onder de ‘tab’ Stadsregio/Organisatie en de ‘tab’ contact
  • Agenda’ s en besluitenlijsten van het Algemeen Bestuur treft u aan onder de ‘tab’ Stadsregio/Organisatie door vervolgens in de tekst te klikken op de vet gedrukte woorden Algemeen Bestuur
  • Er wordt hard aan gewerkt om binnenkort hieraan de agenda’ s en besluitenlijsten van het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissies toe te voegen; ook deze zijn dan terug te vinden onder de ‘tab’ Stadsregio/Organisatie door vervolgens in de tekst te klikken op de vet gedrukte woorden Dagelijks Bestuur en bestuurscommissies.

Woo-contactpersoon
Kunt u de informatie die u zoekt, in bovenstaande bronnen niet vinden, of heeft u vragen over (openbare) informatie, neem dan contact met ons op via het e-mailadres WOO@parkstad-limburg.nl. U zult dan verder geholpen worden met uw vragen. Als u informatie over bestuurlijke aangelegenheden nodig heeft die nog niet openbaar is of wordt gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen. U leest hieronder meer informatie over de Woo en hoe u een Woo-verzoek kunt indienen.

Wat is een Woo-verzoek?
Een Woo-verzoek is een verzoek om openbaarmaking van documenten over bestuurlijke aangelegenheden zoals beleid of de uitvoering hiervan. Het verzoek moet gaan over informatie die ergens bij ons is vastgelegd. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal zijn. Soms wordt een Woo-verzoek geweigerd, als de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken, bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke bedrijfsgegevens of privégegevens van anderen gaat:

Indienen van een Woo-verzoek
U kunt een verzoek om informatie zowel schriftelijk als mondeling indienen.

Bij voorkeur per mail:
Onder vermelding van uw naam en adresgegevens, de datum/data waarop uw verzoek betrekking heeft en een omschrijving van het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen via het mailadres: WOO@parkstad-limburg.nl.

Het is van belang dat u bij het verzoek zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp en over welke periode u informatie wenst te ontvangen of welke specifieke documenten u wenst te ontvangen. Is het verzoek te algemeen geformuleerd, dan zullen wij u vragen uw verzoek nader te verduidelijken.

Ook is het belangrijk dat u aangeeft in welke vorm u de informatie wenst te ontvangen, schriftelijk per post, of digitaal per e-mail.

Verder per post:
Als het niet lukt om een verzoek via de e-mail in te dienen, dan kunt u dit ook per post doen. Om een schriftelijk verzoek in behandeling te kunnen nemen, moet deze in ieder geval de volgende informatie bevatten: uw naam en adres, de datum/data en een omschrijving van het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen. U kunt het Woo-verzoek sturen aan:

Stadsregio Parkstad Limburg
het Dagelijks Bestuur
T.a.v. de Woo-contactpersoon
postbus 200
6400 AE Heerlen

Het is van belang dat u bij het verzoek zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp en over welke periode u informatie wenst te ontvangen of welke specifieke documenten u wenst te ontvangen. Is het verzoek te algemeen geformuleerd, dan zullen wij u vragen uw verzoek nader te verduidelijken.
Ook is het belangrijk dat u aangeeft in welke vorm u de informatie wenst te ontvangen, schriftelijk per post, of digitaal per e-mail.

Tenslotte mondeling:
Stuur een mail naar WOO@parkstad-limburg.nl met vermelding van uw naam en telefoonnummer.
Onze Woo-contactpersoon zal dan telefonisch contact met u opnemen om uw verzoek te bespreken.

Afhandeling van een Woo-verzoek
Vanaf het moment dat uw Woo-verzoek voor ons helemaal duidelijk en compleet is ontvangt u binnen 4 weken bericht over uw Woo-verzoek. Deze termijn kan overigens met 2 weken worden verlengd.
Als uw Woo-verzoek omvangrijk en/of complex is en de afhandeling naar verwachting langer duurt dan 6 weken, zal de Stadsregio Parkstad-Limburg met u afspraken maken over de afhandeling van uw verzoek.
Wijst de Stadsregio Parkstad-Limburg uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Kosten van een Woo-verzoek
Iedereen mag gratis een Woo-verzoek indienen en heeft dan recht op een antwoord. Daar mogen wij, in beginsel, geen kosten voor rekenen. Als u echter vraagt om gedrukte kopieën van documenten, dan zullen wij daarvoor kopieerkosten in rekening brengen (zie hiervoor onderstaande tarieventabel zoals deze bij het ‘Besluit maximumtarieven open overheid’ is opgenomen).

A4-formaat per pagina A3-formaat per pagina
Zwart-wit, enkelzijdig € 0,05 € 0,10
Zwart-wit, dubbelzijdig € 0,10 € 0,20
Kleur, enkelzijdig € 0,20 € 0,40
Kleur, dubbelzijdig € 0,40 € 0,80

 

Wettekst Woo en meer uitleg hierover

Overige dataportalen met overheidsdocumenten
Er zijn nog andere portalen waar u ook documenten van de overheid kunt vinden. Dat kan via de volgende portalen:

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube