Tussenstand inzichten nieuwe Woonvisie Parkstad Limburg 2023-2028: Synopsis

In het kader van een nieuwe Woonvisie, heeft de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering van de Stadsregio Parkstad Limburg in 2021 aan Bureau Circusvis de opdracht gegeven de voorbereidingen hiervoor te treffen door alvast in overleg te gaan met inwoners van Parkstad, stakeholders, bestuurders, ambtenaren en medewerkers vanuit diverse disciplines en organisaties. In de tientallen gesprekken die plaatsgevonden hebben in de periode van oktober 2021 tot en met januari 2022 zijn veel signalen opgehaald en is inzicht verkregen in de thema’s die van belang worden geacht in een nieuwe Woonvisie.

Gedurende een online bijeenkomst op 27 januari 2022 zijn die inzichten met alle stakeholders gedeeld, waarna ze zijn uitgewerkt in een rapportage die de naam ‘Synopsis Regionale Woonvisie’ heeft gekregen. Met een synopsis wordt gedoeld op een soort draaiboek en dat is ook de betekenis die u moet geven aan bijgevoegde de synopsis. Van een aantal elementen is het al vanzelfsprekend dat zij thuishoren in een woonvisie.

De synopsis bevat een overzicht van alle aanvullende kwesties waarvan de komende periode met de nodige zorgvuldigheid verkend wordt of en zo ja hoe ze geadresseerd worden in de nieuwe Woonvisie. Deze kwesties treft u beknopt onderstaand aan. De synopsis is zowel voor als na de verkiezingen met de wethouders wonen van de gemeenten binnen Parkstad besproken en de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering wenst de synopsis met u te delen. Er breekt nu een tijd aan waarin betreffende kwesties verkend worden en de woonvisie wordt opgesteld. Ook in deze periode zien we een belangrijke rol voor uiteenlopende belanghebbenden en zal Bureau Circusvis ook hierbij een rol spelen. De nieuwe Woonvisie is voorzien in het voorjaar van 2023.

Dertien inhoudelijke kwesties uit de Synopsis Regionale Woonvisie
1. Op welke wijze kunnen afspraken over een evenwichtiger verdeling van draagkrachtige en minder draagkrachtige bewoners vorm en inhoud krijgen?
2. Welke bijdrage kan de regionale en lokale woonvisie hebben om te komen tot domein overstijgende samenwerking en oplossingen?
3. Wat is het nieuwe perspectief voor Parkstad Limburg, dat als alternatief kan dienen voor het huidige verhaal van krimp?
4. Op welke wijze kan het zoet en zuur in de regio effectief worden verbonden?
5. Wat is de gewenste kwalitatieve invulling van het regionale bouwprogramma en op welke wijze kan hier effectief worden gestuurd?
6. Hoe wordt de samenwerking tussen het woon-en het zorgdomein in de bouw-en de transformatie opgave versterkt?
7. Op welke wijze wordt gekomen tot een effectieve regionale verdeling van het gewenst aanbod wonen met zorg, voor alle doelgroepen?
8. Op welke wijze kunnen afspraken tussen gemeenten over het aanbod naar betaalbaarheidsklasse en eigendomsvorm, bijdragen aan de beschikbaarheid van betaalbare en goedkope woningen in de delen van de regio waar nu weinig betaalbare woningen zijn?
9. Welke interventies kunnen worden ingezet om de betaalbaarheid voor jongeren, mensen met betalingsproblemen en energiearmoede te verbeteren? En wat is daar regionaal over af te spreken tussen gemeenten?
10. Welke prioriteit krijgt de verduurzaming ten opzichte van andere opgaven in de woonvisie en wat vraagt dat van het draagvlak onder bewoners en andere partijen?
11. Welke rol gaan de gemeenten oppakken in het stimuleren van mogelijkheden om verduurzaming en een aantrekkelijke gezonde en leefbare woonomgeving te combineren?
12. Op welke wijze willen de gemeenten sturen op de particuliere verhuur, en welke regionale afspraken passen hierbij?
13. Wordt de huisvesting van arbeidsmigranten een volwaardig onderdeel van het woonbeleid van gemeenten en van de  regionale woonvisie?

 

Vijf randvoorwaarden voor succes uit de Synopsis Regionale Woonvisie
1. Leiderschap: een nieuw perspectief
2. Openheid: Nimby of Wimby
3. Samenwerking: doel of middel
4. Bewoners: systeem of leefwereld
5. Realisatiekracht: woorden of daden

Stadsregio Parkstad Limburg Copyright © 2023. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer & privacy | Toegankelijkheid | Wet open overheid (Woo)

Contact  Facebook  
LinkedIn  YouTube